Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Nanaparty.cz vymezují vzájemné obchodní vztahy, práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu „Nanaparty.cz“) a kupujícím (osobou fyzickou nebo právnickou, která v rámci internetového obchodu „www.nanaparty.cz“ učiní závaznou objednávku k odběru zboží).

Kupující učiněním závazné objednávky (tj. postupem, který je podrobně rozepsán v pokynech Jak nakupovat jmenovaného internetového obchodu "Nanaparty.cz" bez výhrad akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku vybraného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

 

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři, její následné odeslání elektronickou cestou (viz podrobné pokyny Jak nakupovat) a potvrzení objednávky prodávajícím rovněž elektronickou cestou na e-mail kupujícího, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

1.2. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

1.3. Kupní smlouva je uzavřena poté, co jsou splněny výše uvedené podmínky.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání.

1.5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do dvou hodin poté co byla objednávka učiněna.

1.6. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů s distribucí zboží. Prodávající může odstoupit od smlouvy a zrušit objednávku v případě, že výrobce již zboží nedodává nebo výrazným způsobem změnil cenu výrobku.

 

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každé jednotlivé zboží. V případě prodloužení této stanovené lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

2.2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:

a) Prostřednictvím přepravní služby bude zboží doručeno po připsání odpovídající sumy potvrzené v objednávce na účet prodávajícího. K objednávce bude připočítána cena za doručení. Pokud bude zboží skladem nepřesáhne dodací lhůta 5 pracovních dnů od obdržení platby na účet prodávajícího. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravní služby.

2.3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

2.4. Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující.

2.5. Platbu předem zašle kupující převodním příkazem na účet prodávajícího s uvedením písmenkového kódu objednávky.

2.6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

2.7. V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

3.1Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle § 53, odst. 7, zákona č. 40/1964, občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje (8). Jedná se zejména b) o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší li spotřebitel jejich originální obal.

3.2.Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním dopisu na adresu prodávajícího ve znění: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

3.3.Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

IV. ZÁRUKA

4.1.Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

4.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

4.3.Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené, Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulaci se zbožím, který je v rozporu se záručním listem.

4.4.Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách "Nanaparty.cz".

4.5. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4.6.Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

V. MOŽNOST UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

5.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI. ZÁVĚRECNÉ USTANOVENÍ

6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění a to ode dne, kdy byla uskutečněna elektronická objednávka kupujícím dle platných pravidel stanovených prodávajícím (viz Všeobecné podmínky a informace pro kupující "Jak nakupovat", které jsou součástí internetových stránek „Nanaparty.cz“).

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 25.11. 2017.